ข่าวเด่น

คณาจารย์และนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสถิติ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2561

 ในปีงบประมาณ 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 155 บทความ สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา (จำนวนเฉลี่ย 3 ปีหลังอยู่ที่ประมาณ 120 ผลงาน) โดยจำแนกเป็น

-บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus จำนวน 121 เรื่อง  
-บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 30 เรื่อง
-บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล PubMed, MathSciNet, Agricola แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus จำนวน 4 เรื่อง

สำนักวิชาผลิตบทความมากที่สุดในปีงบประมาณนี้ ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 บทความ รองลงมาคือ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 26 บทความ

อาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์จำนวนสูงสุด ได้แก่ รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 13 บทความ รองลงมาคือ รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ. ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 บทความ

ผลงานในวารสารที่มี ISI Impact factor สูงสุด

-ในรูปบทคัดย่อ เรื่อง IDDF2018-ABS-0063Herbal medicine prescription practice for dyspepsia in Thai public hospitals ผลงานร่วมของ อ. ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และ ผศ. ดร นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว เผยแพร่ในวารสาร Gut (Impact factor 17.016)  

-ในรูปบทความฉบับเต็ม เรื่อง Expression of an active Gαs mutant in skeletal stem cells is sufficient and necessary for fibrous dysplasia initiation and maintenance ผลงานร่วมของ อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม เผยแพร่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (Impact factor 9.661)

-ในรูปบทความฉบับเต็มที่มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันหลัก ได้แก่เรื่อง Production of renewable biohydrogen by Rhodobacter sphaeroides S10: A comparison of photobioreactors ผลงานของ นายสุริยา ปาละแม ผศ. ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ รศ. ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ เผยแพร่ในวารสาร Journal of Cleaner Production (Impact factor 5.651)

บทความที่มี Citation สูงสุด ในช่วงปีงบประมาณนี้ ได้แก่ บทความเรื่อง Spin crossover in iron(III) complexes ผลงานของ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ผศ.ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง และ ดร. วาสินี พลศรี  ที่เผยแพร่ใน Coordination Chemistry Reviews ในปี ค.ศ. 2016 โดยได้รับการอ้างถึง 23  ครั้ง ตลอดปี ค.ศ. 2017 และ 18  ครั้ง ในเดือนมกราคมถึงกันยายนปี ค.ศ. 2018

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายชื่อบทความที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด และติดตามอัพเดทผลงานที่เผยแพร่ใน ปีงบประมาณ 2562 ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ird.wu.ac.th


TOP