ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในเดือนกรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
1.จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
2. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร โดยเชิญชวนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมชมนิทรรศการและลงนามถวายพระพรในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี และระหว่างวันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาทำการ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

กำหนดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 08.40 น. พร้อมกัน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
- ชมวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ
เวลา 09.00 น. เปิดเพลงรักวลัยลักษณ์
- ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี/ทุกคนยืนขึ้น
เวลา 09.09 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
-ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกอัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม เงิน - พานพุ่มทอง) ขึ้นเวทีถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ ตามลำดับจนเสร็จสิ้นทุกหน่วยงาน
-ผู้แทนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม เงิน - ทอง)
-ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่มเงิน - ทอง)
- ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์
(ทุกคนยืนตรง) ถวายคำนับ
เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พานพุ่ม
ทอง) ถวายคำนับ ประธานอ่านบทถวายพระพร
เวลา 09.30 น. เสร็จพิธี

-ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร และมีบริการอาหารว่าง ณ บริเวณ
โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี

.................................................................................................................................

หมายเหตุ 1. บุคคลภายนอก การแต่งกาย : เครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย การแต่งกาย : ชุดพิธีการ ชุดคดกริช ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแต่งกาย : ชุดพิธีการ
4. วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี
5. วันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวันและเวลาทำการ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร บรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP