ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี