ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการกัญชาไทยทางการแพทย์ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน “กัญชาไทยทางการแพทย์” เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในด้านของการปรับปรุงสายพันธุ์ การสกัด การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญทางการแพทย์ การผลิตยาตามตำรับที่มีพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม เป็นองค์ประกอบ รวมถึงการแปรรูปและการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของพืช กัญชา กัญชงและกระท่อม นั้น

ด้วยมีข้อกฎหมายที่กำกับในการดำเนินงานศึกษาวิจัยและปลูกพืชเสพติดทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้ผู้ที่สนใจปลูก ศึกษาวิจัยหรือลงทุนในเรื่องของกัญชา กัญชงและกระท่อม มีความเข้าใจในข้อกฎหมายและทราบถึงแนวทางการศึกษาวิจัยกัญชาไทยทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินโครงการกัญชาไทยทางการแพทย์” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pZhCCXFXAmeYaqJb9 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562


TOP