WU-Campus-Tour

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล จำนวน 215 คน ในโอกาสศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์และนักเรียนได้รับฟังข้อมูล "สำนักวิชาทีี่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ" รายละเอียดแนวทางการศึกษาต่อ จากศูนย์บริการการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP