ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวพัทธ์ธีรา พละบุญ

สำรอง
1. นางสาวจันทิมา คงสนิท
2. นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์
3. นางสาวกุลณัฐ ช้างกลาง
4. นางสาวนริศรา พรหมแก้ว
5. นางสาวณัฐธชา มาจันทร์
6. นางสาวปนัดดา บุญยงค์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP