ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ ( โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ

นายอัสมาดี มาน๊ะ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP