ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

ข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

(1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายในประเทศ กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institue of Technology) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhai Institute of Science and Technology : VISTEC) และวิทยาลัยพยาบาล หรือกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตามกฏกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือ

(2) สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโลก (World University Ranking) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย(ทำวิทยานิพนธ์)

1.2 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

(2) ระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือคะแนนเทียบเท่า

(3) กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25

(4) ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และจะต้องมีผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 จำนวน 1 เรื่อง

กรณีที่เป็นหลักสูตรทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จะต้องมีผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 จำนวน 2 เรื่อง

1.3 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นผู้สมัครที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งประเภทอื่นๆ ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นซึ่งมีระดับเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ

1.4 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

ผลสอบอื่นที่เทียบเท่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนTOEFL (Paper) 550 คะแนน มีดังนี้

CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 6.5 / IELTS 6.5/TOEIC 686/ TOEFL IBT (Internet-Based Test) 80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 550/ TOEFL CBT (Computer-Based Test) 213/WU-TEP 84/ CU-TEP 100

กรณีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ตามข้อ 1.4 ต่ำกว่า 550 คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน มหาวิทยาลัยอนุโลมให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการแล้ว ให้ทำสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการโดยให้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน

(2) กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.4 (1) ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานสายวิชาการ ตั้งแต่ต้น เว้นแต่สำนักวิชามีเหตุผลและความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ขยายระยะเวลาการส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1.4

(1) ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการคัดเลือกและให้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษานั้นๆเนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างเป็นสัญญาจ้าง

(2) อาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้นภาษาไทย)

(3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการเรียนการสอน

(4) ผู้ที่มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์

1.5 ผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เฉลี่ยทุกรายวิชาสำหรับสองภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนมาสมัครเป็นพนักงานสายวิชาการไม่ต่ำกว่า 4.25

กรณีผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการทดสอบสอนทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การทดสอบทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2564 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย

ข้อ 2 อาจารย์สัญญาจ้างตาม ข้อ 10(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 นี้แล้ว หากจะสอบคัดเลือกเห็นพนักงานสายวิชาการมีเงื่อนไข ดังนี้

(1) มีคะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาตลอดระยะเวลาที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 4.25

(2) มีผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง ซึ่งเป็น Full length research article หรือเป็น Reviewarticle และได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) จำแนกตามคุณวุฒิดังนี้

(2.1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก Scopus Q1

(2.2) คุณวุฒิระดับปริญญาโท Scopus ไม่ต่ำกว่า Q2

ข้อ 3. อาจารย์สัญญาจ้างตามข้อ 10(1) หรือ (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 นี้แล้วต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

(1) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซี่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

(2) ต้องมีคะแนนการประเมินผลการเรียนการสอน โดยนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาตลอดระยะเวลที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 4.25

ข้อ 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อ 5. ในกรณีมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สิ้นสุด

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านการตลาด (Marketing) หรือด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration) การจัดการ (Management Studies) หรือนิเทศศาสตร์ (Communication Arts) ที่มีหัวข้อวิจัยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาหรือผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกี่ยวข้องกับการตลาด การบริโภค การตลาดดิจิทัล หรือแบรนด์

2.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการตลาดดิจิทัล และบริหารแบรนด์ในภาครัฐและภาคเอกชน

- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

3.2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4. อัตราเงินเดือน

4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

ทั้งนี้อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้

(1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(2) ค่ารักษาพยาบาล

(3) การตรวจสุขภาพประจำปี

(4) ประกันภัยอุบัติเหตุ

(5) ค่าเล่าเรียนบุตร

(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

(8) รถรับ – ส่ง

(9) ที่พักบุคลากร/เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

(10) เครื่องแบบพนักงานและเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ

(11) เงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

(12) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์พนักงาน

(13) เงินช่วยเหลือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ

(14) ค่าทำขวัญและค่าทำศพ

(15) เงินชดเชย

(16) ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)

(17) สโมสรวลัยลักษณ์

(18) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(19) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(20) กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

 

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

7. การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248

(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร. 0-7567-3745 โทรสาร 0-7567-3708

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้

โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่

https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/1.Renew-Application-Form-WU.pdf

แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 

8. การดำเนินการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ

8.2 ขั้นตอนที่ 2

(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

(1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

(2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่พิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

10.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

10.5 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

10.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรอง โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่างเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

(1) การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562 ยกเว้นข้อ 6(6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

(2) การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


TOP