ข่าวเด่น

มวล. ร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษารองรับ AEC ให้กับหน่วยราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการฯ

ดร.กีร์รัตน์ กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการจัดโครงการนี้ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และคาดว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับความไว้วางใจให้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนและแรงงานฝีมือมาสู่ประเทศไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้น บุคลากรภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการฯ นี้จึงเกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ช่วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 2556 ทุกวันจันทร์และพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 26 เมษายน ทุกวันศุกร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวถึงความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บุคลากรภาครัฐจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษจึงได้ริเริ่มขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการตั้งใจพัฒนาและฝึกฝนตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างเต็มความสามารถ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน

ประมวลภาพ


TOP