ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์มวล. จาก 5 สำนักวิชา ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว.

ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ) ได้ประกาศผลการประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี พศ. 2556 ในปีนี้มีอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ รวม 6 ท่านจาก 5 สำนักวิชา ดังนี้

1. ผศ.ดร.ชินา สุภากรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน stearoyl-CoA desaturase (SCD) และความสัมพันธ์ระหว่างยีนดังกล่าวกับปริมาณโคเลสเตอรอล และลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในแพะเนื้อ ในภาคใต้ของประเทศไทย

2. ดร.นคร กกแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เรื่อง แบบจำลองเพื่อการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย

3. ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การแสดงออกของ GroEL-GroES ใน endoplasmic reticulum เพื่อให้โครงสร้าง 3 มิติ ของโปรตีนแบคทีเรียพับตัวได้ถูกต้องขึ้นเมื่อแสดงออกในระบบ Pichia

4. ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง ตามหาดินแดนที่เป็นหัวใจของตามพรลิงค์:การศึกษาการกระจายตัวและช่วงอายุเวลาของแหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอสิชลตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการผ่าเหล่าของ BARD1 RING finger domain ต่ออันตรกิริยาและกระบวนการ ubiquitination

6. ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ฤทธิ์การต้านกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ของโปรตีน ST7 ในมะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง PC-3

ทุนวิจัยทั้งสองประเภทนี้เป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งการได้รับ 6 ทุนในหนึ่งปี นับเป็นจำนวนทุนสูงสุดเท่าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยได้รับมา

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการของแต่ละปี โดยมีกำหนดการหมดเขตภายในปลายปีของแต่ละปี


TOP