ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การสร้างเครื่อง pH Meter" เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและใช้ในห้องปฏิบัติการ