ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
2. นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP