ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวในการับสมัครสอบคัดเลือกครั้งที่ 16/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 ราย (นางสาวอรณิช อินทร์ใจเอื้อ นางสาวณัฐธิดา สมพงศ์ และนายศุภลักษณ์ เกื้อกูล) และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 ราย (นางสาวกัณฐมณี มากช่วย และนางสาวธารารัตน์ นิลระตะ) และจะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการให้ทราบภายหลัง นี้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP