กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ