หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน