ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน“หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก” “ชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ร่วมกับ “หน่วยเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลท่าศาลา” ได้จัดประชุม เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ของ รพ. ท่าศาลา” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และจัดระบบการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าศาลา โดยมีอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านจาก 15 หมู่บ้านของตำบลท่าศาลา เข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งผลการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP