ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

TOP