ข่าวเด่น

นักประชาสัมพันธ์ 40 หน่วยงานทั่วภาคใต้ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มวล.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มทักษะงานด้านประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในวงการประชาสัมพันธ์ โดยมีนักประชาสัมพันธ์จาก 40 หน่วยงานทั่วภาคใต้ จำนวน 130 คนเข้าร่วม ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดกิจกรรม คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน


คุณจิตตนา หนูณะ กล่าวว่า ส่วนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระเดือนแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในวงการประชาสัมพันธ์ด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทัพภาคที่ 4 ภาคธุรกิจ โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่างๆทั่วภาคใต้ ตลอดจนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 130 คน โดยมีคุณสมเกียรติ โมราลาย ประธานกรรมการ บริษัท Win International Corporation จำกัด และอดีตนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้นักประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้มากขึ้น ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ในภาวะปกติเป็นสิ่งสำคัญและนักประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารให้คนทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร อย่างไรก็ตามในสภาวะที่ไม่ปกติการประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรให้ผ่านวิกฤติไปได้ เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรแล้ว ในอนาคตจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกันของนักประชาสัมพันธ์เป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาคภาคใต้ต่อไปด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมเกียรติ โมราลาย เป็นวิทยากรบรรยาย “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”

TOP