Research News

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงแรมชฎา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในรูปแบบสหกิจศึกษาแก่คณาจารย์ในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ced.wu.ac.th/seminar/wil/index.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านความเห็นชอบจากคณะวิทยากรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช แก้วเขียว และคุณกัญญา หนูเดช ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0 7567 3128 และ 0 7567 3183

กำหนดการอบรม

TOP