WU Campus Tour

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ ในโครงการ "เด็กกระบี่อยากเป็นหมอ" โดยมีอาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิชาการ 9

ภาพกิจกรรม

TOP