Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 46/2561 ตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 46/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล
003 นายธีรโชติ ตรีเภรี

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ : วันที่ 16 มกราคม 2562 ดังนี้

- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Etesting 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2
- 13.30-15.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2


TOP