General News

ประกาศเลื่อนกำหนดวันคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2562 (Walailak Day 2019) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยได้กำหนดวันให้ผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2562 (Walailak Day 2019) เข้าดูพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 และกำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 นั้น

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ(พายุปาบึก) ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดวัน ให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอขอนัดเวลาดูพื้นที่การจัดงาน เป็นวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3859 - 60 และยื่นเอกสารข้อเสนอ เป็นวันที่ 11 มกราคม 2562

TOP