Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ

001 นางวิภารัตน์ รัตนพันธ์
002 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
003 นายวิษณุ จรจิตร

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ

วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้อง Etesting 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP