WU Campus Tour

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะ จำนวน 30 คน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP