Jobs News

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวอังคนา ดุษณีนภดล

ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวรัตนา ประสพจำรูญภิญโญ
2. นางสาวณัฎฐิตา สุวรรณพฤก
3. นายภาสุ บุญสุข

ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวอรทัย ใจจาง

สำรอง
นางสาวธิดารัตน์ วรินทราภรณ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP