Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์
002 นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excelและ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย

 


TOP