Research News

อาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง นำเสนอบทความวิจัยประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลายสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดงานประชุมวิชาการเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562โดยอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรื่องระบบฮอร์โมนด้วยการศึกษาวีดีทัศน์การสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thailandpod.org/

TOP