Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP