General News

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ วิเคราะห์ แสง เสียงความร้อน และการสั่นสะเทือน ซึ่งมีผลต่อผู้ทำงาน โดยวิชานี้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทดสอบจริงที่หน้างานจริง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ครั้งนี้นักศึกษาลงพื้นที่กันที่ บริษัทเขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด (KHAOMAHACHAI PARAWOOD CO., LTD.) ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7907

TOP